Maandag 8 februari

05-02-2021
Beste ouders/ verzorgers,

Het kabinet heeft besloten de scholen op maandag 8 februari weer volledig te openen. Dat vinden wij zeer fijn voor de kinderen. Het is goed dat wij alle kinderen weer op school onderwijs kunnen geven en dat ze elkaar kunnen ontmoeten.
De volledige opening gaat gepaard met een aantal voorschriften, waarvan de meeste ook al golden bij de vorige heropening van de scholen. Samen met de (G)MR en het directieteam hebben we wederom overleg gehad over de richtlijnen voor alle scholen binnen OPOPS. Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden tussen de directeuren, hun teams en de MR-en over de organisatie van het onderwijs per school.
We hanteren het landelijke protocol dat is opgesteld door de PO-raad in samenspraak met belangenorganisaties en vakbonden. We volgen daarbij de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld, waaronder:

-Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2020 weer volledig naar school. Ongeoorloofd verzuim van leerlingen moet de school, zoals wettelijk is vastgelegd, melden aan de leerplichtambtenaar.

-Kinderen in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren naar volwassenen. Personeelsleden, stagiaires en ondersteunend personeel onderling, moeten de 1,5 meter afstand in acht nemen.

-Ouders mogen niet samen met hun kind de school in. De richtlijn is nog steeds zo weinig mogelijk volwassenen in het gebouw. Mocht hierop een uitzondering nodig zijn, dient overleg plaats te vinden met de directie van school. Ondersteunend personeel, vaste vrijwilligers en stagiaires mogen aanwezig zijn in de school. Voordat de school betreed gaat worden, moet er een gezondheidscheck gedaan worden. Bezoekers worden verplicht een mond- en neuskapje te dragen.

-Kinderen blijven thuis bij de volgende klachten: neusverkoudheid, keelverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Ook in het geval dat een huisgenoot van de kinderen neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts heeft.

-Er wordt zoveel mogelijk fysiek onderwijs gegeven, maar door afwezigheid van zieke leerkrachten of leerkrachten in de risicogroep die preventief thuis moeten blijven, kan fysiek onderwijs niet altijd worden gegarandeerd. Wij vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.
 
-De bso is gesloten. 

-Scholen dragen er, net zoals in de afgelopen periode, zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.

-Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

-Verder geldt het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas; bijvoorbeeld in de gangen tijdens de pauzes.

-Voor het personeel en andere personen die zich bevinden in en rond de school geldt eveneens het dringende advies een mondkapje te dragen.

-Bij een positieve besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven. De rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

-Alle hiervoor beschreven maatregelen gelden voor de periode tót de volgende kabinetsbesluiten.
 
Uw kind brengen
We hanteren de ingangen; groepen 3,4 en 6 komen via de hoofdingang naar binnen. Groepen 7, 8, 5 en de wereldklas komen via de nooddeur.
De inlooptijd is 15 minuten; om 8.15 uur gaan de deuren open.
 
Dit geldt ook voor de kleuters. De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 8.15 uur via het kleuterschoolplein de school betreden. De leerkrachten zullen de kinderen hier ontvangen en naar de klas begeleiden. Groep 2 verzamelt op het kleuterplein.
 
Uw kind halen
Het is van belang dat u met één persoon uw kind komt halen. Ook hierbij gelden dezelfde afspraken als de periode van de heropening. De leerlingen uit groep 2 worden aan de Rozenstraat opgehaald. De groepsleerkracht loopt met de kinderen het grote schoolplein op en zal hen één voor één laten vertrekken, zodra er contact is met de ouder.

Er zal weer gewerkt worden volgens het continurooster. De school start om 8.30 uur. De deuren gaan open om 8.15 uur. Kinderen starten om 8.30 uur en zijn om drukte bij het ophalen te voorkomen op verschillende tijden uit:

14.15 uur groep 1 en 2
14.20 uur groep 3 en 4
14.25 uur groep 5 en 6
14.30 uur groep 7,8 en de wereldklas.

Wij vragen u uw kind alleen op te komen halen. Kom hierbij op tijd en vertrek weer zodra u uw kind opgehaald hebt. Het is niet mogelijk om de leerkracht te spreken. U kunt het ouderportaal hier voor gebruiken. We willen hiermee voorkomen dat grote groepen ouders voor het schoolplein blijven staan. Bij het halen en brengen van uw kind(eren) geldt het dringend advies om een neus- en mondmasker te dragen. Houd bij het halen en brengen s.v.p. de 1,5 meter in acht.

Op woensdag zijn de kinderen op de volgende tijden uit school:

11.45 uur groep 1 en 2
11.50 uur groep 3 en 4
11.55 uur groep 5 en 6
12.00 uur groep 7,8 en de wereldklas

Gymmen
Momenteel is het sportcentrum gesloten voor gymlessen, waardoor de normale gymlessen niet door kunnen gaan.
 
Traktaties
Hoera, hoera, hoera! Bij een verjaardag wordt vaak getrakteerd. Dit mag!! Alleen verpakte traktaties mogen uitgedeeld worden.

Onderwijs op afstand
Houd u er rekening mee dat het beleid is aangescherpt en dat wanneer er sprake is van een besmetting of wanneer een leerkracht getest moet worden, gaan we gelijk over op onderwijs op afstand en ontvangt u of uw kind zo snel mogelijk een lesprogramma. Kinderen waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft, kunnen dan wel gebruik maken van een noodopvang.
Wanneer dit het geval is, zal dit worden doorgegeven via bekende communicatiekanalen.

Ventileren
In de lokalen wordt - volgens de voorschriften - meer geventileerd dan normaal. Zorg er voor dat uw kind warme kleding aan heeft. Zeker nu er volgende week koud weer voorspeld wordt.


Met elkaar zorgen we er voor deze periode hopelijk goed door te komen.

Blijf gezond!

Namens het team van OBS Anne Frank

Ben Biesheuvel
 

Misschien wel tot snel!