Zorg binnen onze school

Al onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Dat is ook wat wij willen
bieden.

Kinderen zijn allemaal verschillend. Met deze verschillen in gedrag, karakter, intelligentie en belangstelling proberen de leerkrachten zo goed mogelijk om te gaan. Extra aandacht vormt een vast onderdeel van onze werkwijze. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat direct binnen de groep. Onze leerkrachten geven daarom bij veel lessen instructie op verschillende niveaus.

Natuurlijk is het allereerst de leerkracht die de ontwikkeling van het kind volgt en signaleert wanneer het ergens moeite mee heeft, bijvoorbeeld met rekenen of taal. De leerkracht houdt dan contact met de ouders en maakt zonodig een handelingsplan, waarbij de intern begeleider kan ondersteunen. Dan kan op de volgende manieren hulp geboden worden:

Tutorlessen

De tutorleerkracht geeft hulp binnen en buiten de groep op verschillende manieren. De tutor werkt met kleine groepjes of individueel.

Op taal- en rekengebied krijgen zowel de zwakke als de betere leerlingen extra instructie. Daarnaast geeft de tutor instructie aan kinderen die vooraf uitleg nodig hebben. Ze raken dan alvast vertrouwd met begrippen. Komt het onderwerp in de groep aan bod, dan herkennen deze kinderen het en reageren heel enthousiast. Het geeft een veilig gevoel, de kinderen krijgen zelfvertrouwen en zijn beter in staat mee te doen aan de lessen die bij het project horen. De andere manier is herhalen. Als een project is afgelopen herhaalt de tutor de begrippen. Het groepje kleuters kan dan nog extra oefenen.

Leeskilometers

Als kinderen niet goed leren lezen, zijn ze begrensd in hun mogelijkheden op allerlei terreinen. Bovendien hebben ze dan vaak een lager zelfvertrouwen en een lagere (leer)motivatie. De mogelijkheden van niet goed lezende kinderen zijn beperkt voor hoger onderwijs en voor veel beroepen, omdat er een sterk beroep op de leesvaardigheid wordt gedaan. Wij besteden in onze groepen veel tijd en aandacht aan het leren lezen en het onderhouden daarvan. Soms is dit niet voldoende. We weten dat leerlingen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om het technisch leren lezen onder de knie te krijgen. Sommige kinderen hebben hiervoor wel 6 keer zoveel tijd nodig als andere kinderen. Daarom krijgen deze leerlingen een aantal keren per week extra instructie en profiteren van meer en intensieve aandacht door de remedial teacher en maken hierdoor meer ‘leeskilometers’  voor een goede leesvaardigheid.

Woordenschat

Kinderen die problemen hebben met vlot lezen en/of woordenschat, zijn dikwijls niet in staat om goed begrijpend te lezen. Aandacht voor de woordenschat heeft de laatste jaren een steeds belangrijkere plaats ingenomen binnen ons onderwijs. Voor sommige kinderen is het onderwijs binnen de klas alleen niet voldoende. Daarom krijgen zij één keer per week extra woordenschatonderwijs buiten de groep door de remedial teacher. Doordat nieuwe begrippen van te voren aangeboden worden, zijn kinderen beter in staat een tekst te begrijpen.

Studieles

De Studieles heeft als inzet leerlingen bij te spijkeren die extra taalles nodig hebben zodat ze meer uit hun talenten kunnen halen.

Het gaat om kinderen die een extra duwtje nodig hebben om het onder de knie te krijgen. Een duwtje in de vorm van extra onderwijstijd na schooltijd, zodat zij betere schoolresultaten halen en leren hoe zij zelfstandig moeten werken. De kinderen krijgen dan jaarlijks ongeveer 30 uur extra onderwijs.  De lessen komen overeen met de leerstof in de klas en de kinderen werken zelfstandig met de computer. Deze studieles wordt begeleid door onze remedial teacher.

De Plusklas

Kinderen die meer aankunnen krijgen ook onze aandacht. De leerlingen in de groep werken met de zogenaamde plusaanpak: ze krijgen minder instructie en kunnen eerder aan de slag met moeilijkere leerstof. Sommige leerlingen hebben daar ook nog niet genoeg aan. Hun voorsprong is zo groot dat ze meer uitdagende verrijkingsstof nodig hebben die een beroep doet op hun probleemoplossend vermogen en creativiteit. Deze kinderen kinderen gaan naar de plusklas. Eén halve dag in de week krijgen deze kinderen extra uitdagende leerstof aangeboden in de vorm van projecten. Ze krijgen dan instructie en begeleiding, zodat ze de rest van de week in de klas verder kunnen werken aan deze leerstof. Om dit te realiseren, gaan we de bestaande leerstof beperken. Hierdoor hoeven de kinderen niet meer te maken van leerstof die ze al lang onder de knie hebben.